Valitsus vilistab kokkulepetele omavalitsustega

Rahandusministeerium esitas Vabariigi Valitsuse määruse “Seaduses “2003. aasta riigieelarve” kohalike omavalitsuste üksuste jooksvateks kuludeks tasandusfondi määratud vahendite jaotamise kord ja munitsipaalkoolide pedagoogide ametijärkude palgaastemäärade kehtestamise” eelnõu Eesti Omavalitsusliitude Ühendusele kooskõlastamiseks 24. jaanuaril 2003.a, kusjuures see oli juba esitatud Vabariigi Valitsuse 28. k.a jaanuari istungi päevakorda.

Antud määruse eelnõuga ei saa omavalitsused nõustuda, kuna see ei vasta Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni poolt 12.09.2002 allkirjastatud läbirääkimiste tulemustes kajastatule.

Hariduskuludeks määratud eraldiste jaotus 2003. aastaks näitab selgelt Haridusministeeriumi teadmatust, kui suur on antud määrusega kehtestatavate palgaalammäärade tõstmise katteks omavalitsustel vahendeid vaja ja püüab omavalitsustele täiendavalt eraldatud rahade arvelt parandada oma vigu. Üleriigiliselt ei ole kokku lepitud õpetajate palgaalammäärade tõstmises.

Eelnõu jõustumisel lõpeb maakondades haridus-, pedagoogide-, õpilas- ja noorteürituste korraldamine, ainesektsioonide ja keelekeskuste töö ning maakondlik täiendkoolitus, kuna maakondadele reservi vahendeid ei kavandata.

Toimetulekutoetuste väljamaksmiseks 2003. aastal raha ei jätku, kuna valdadel-linnadel tuleb puudu kümneid miljoneid kroone. Praegu jaotatav summa – 206 miljonit krooni – saab paljudes omavalitsustes otsa juba esimeste kuudega.

Riik on küll reeglid kehtestanud, kuid ei ole neid ümber arvestanud rahasse – lastetoetusteks eraldatud vahendeid ei võeta toimetulekutoetuste määramisel enam arvesse ja sellest tingituna kasvab toimetulekutoetuste väljamaksmise vajadus kuni 30 % ja seda juba jaanuaris.

Omavalitsused on avaldanud seisukohta anda toimetulekutoetuste maksmine, juhul kui vahendeid vajalikus mahus juurde ei leita, tagasi riigile.

 

Tagasi eelmisele lehele