Kandideerimine CLRAE delegatsiooni 2016-2020, tähtaeg 3. juuni 12:00

Kandideerimine CLRAE (Euroopa Nõukogu Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongress) delegatsiooni liikmeks mandaadiperioodil 2016-2020

Tasakaalustatuse põhimõttest lähtudes kuuluvad tänase mandaadiperioodi (2012-2016) jooksul ELL-st CLRAE delegatsiooni:

Mihkel Juhkami (Rakvere Linnavolikogu esimees, IRL) – delegatsiooni põhiliige (2012-2016)
Urmas Sukles (Haapsalu linnapea, Reformierakond) – delegatsiooni asendusliige (2012-2016)
Tarmo Tammiste (Narva linnapea, Keskerakond) – delegatsiooni asendusliige (2015-2016)

(2012-2015 kuulus delegatsiooni (asendusliikmena) Kersti Sarapuu (Paide Linnavolikogu liige, Keskerakond)

Mandaadiperiood 2012-2016 lõpeb 19. oktoobril ning riigihalduse minister on oma kirjas Linnade Liidule palunud esitada delegatsiooni liikmete nimed järgmiseks mandaadiperioodiks (2016-2020) hiljemalt 15. juuliks.

Vastavalt kokkuleppele Eesti Maaomavalitsuste Liiduga nimetab Eesti Linnade Liit perioodil 2016-2020 delegatsiooni 3-st põhiliikme kandidaadist 2 ning 3-st asendusliikme kandidaadist 1, ülejäänud kandidaadid nimetab Eesti Maaomavalitsuste Liit.

Eesti Linnade Liidu poolse ettepaneku delegatsiooni kandidaatide osas kinnitab ELL volikogu juunikuus toimuval koosolekul.

Kandideerimine CLRAE Eesti delegatsiooni liikmeks

1. Delegatsiooni liikmeks saavad kandideerida kõigi Eesti Linnade Liidu liikmesomavalitsuste volikogude liikmed ning valitsuste liikmed.

2. Kandidaat võib oma kandidatuuri ise üles seda, kandidaadi võib välja pakkuda ELL liikmesomavalitsuse volikogu või valitsuse liige, pidades silmas p. 1 nõudeid.

3. Kandideerimissoov tuleb edastada ELL büroosse hiljemalt 03. juuni keskpäevaks (12:00). Hilinenult esitatud kandideerimise avaldusi ei arvestata.

Soovi võib avaldada

   3.1) kirjalikult, saates vabas vormis kandideerimise avalduse aadressile Eesti Linnade
          Liit, Ahtri 8, III korrus, Tallinn 15078;
   3.2) e-posti teel, saates vabas vormis kandideerimise avalduse aadressile
           info@ell.ee;

Vabas vormis kandideerimise avaldusele tuleb lisada:

1) kandidaadi CV eesti ja inglise keeles. Kui kandidaat on erakonna liige, palun see märkida, samuti märkida CV-s kindlasti võõrkeelte oskus;

2) kandidaadi allkirjastatud nõusolek kandideerimiseks. Näiteks sellises vormis:

——
Eesti Linnade Liidu volikogule                                                                     /kuupäev/

Nõusolek kandideerida CLRAE Eesti delegatsiooni liikmeks / asendusliikmeks

Käesolevaga teatan, et olen nõus kandideerima Euroopa Nõukogu Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi Eesti delegatsiooni liikmeks/asendusliikmeks mandaadiperioodiks 2016-2020.

Lugupidamisega,


/nimi/

/allkiri/
——

Infoks
CLRAE delegatsiooni liikmete valimisel tuleb arvestada, et delegatsiooni kinnitamisel lähtub riigihalduse minister alljärgnevast:

1) Tasakaalustatud geograafiline/territoriaalne esindatus: delegatsioon tervikuna peab hõlmama kogu riiki ning erinevate huvide ja probleemidega piirkondi ja omavalitsusi.

2) Tasakaalustatud poliitiline esindatus: delegatsioonis tervikuna on esindatud Eesti poliitiliste jõudude lai spekter.

3) Sugupoolte tasakaalustatud esindatus. (Alates 2008 aastast peab delegatsioonist 30% moodustama ala-esindatud sugupool, vastasel korral jääb delegatsioon hääleõigusest ilma.)

4) Kongressi töökeelteks on inglise ja prantsuse keel, arutelud ja dokumendid tõlgitakse valdavalt (kuid mitte alati) ka itaalia, saksa ja vene keelde.

Lisainfo
Euroopa Nõukogu (Council of Europe, askukoht Strasbourg, Prantsusmaa) kolm alussammast on:
– demokraatia;
– õigusriik ning
– inimõigused.

Euroopa Nõukogu Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongress tegeleb nende küsimustega kohalikul ja piirkondlikul tasandil.

Kongressi töö kaks põhilist töövaldkonda on:

–          Ülevaated kohaliku demokraatia olukorrast EN liikmesriikides (Euroopa kohaliku omavalitsuse harta monitoorimine);

–          Kohalike (ja piirkondlike) valimiste vaatlemine EN liikmesriikides.

Lisaks Kongress arutleb ja avaldab arvamust küsimuste üle, millel on poliitiline tähtsus kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele. Tema arvamusavaldused ja resolutsioonid adresseeritakse Euroopa Nõukogu ministrite Komiteele koos Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee arvamusega samas küsimuses. Nad võivad sisaldada soovitusi, mis on adresseeritud Euroopa riikide valitsustele, piirkondlikele või kohalikele omavalitsustele ja nad võivad algatada lepinguprojekte.

Kongress hoiab kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi kursis Euroopa ühinemise probleemidega, kohaliku demokraatia olukorraga Euroopa Nõukogu liikmesriikides ja aitab kaasa nende omavahelisele koostööle.
CLRAE tegeleb ka kohalike ja piirkondlike valimiste vaatlemisega, kui vastav Euroopa Nõukogu liikmesriik sellesisulise palve esitab.
Regulaarselt korraldab CLRAE avalikke arutelusid, sümpoosiume, konverentse ja seminare.

Kongress hoiab tihedat sidet paljude Euroopa Nõukogu ministrite komitee erialaste konverentsidega, eriti nendega mis pudutavad kohalikku omavalitsust, regionaalplaneerimist, transporti, tööhõivet, kuultuuri ja meeste ja naiste vahelise võrdsuse probleeme. Kongress toetab ühtse Euroopa ideed, toetades linnade, valdade ja piirkondade vahelisi partnerlus- ja sõprussidemeid.

Kongress koguneb kaks korda aastas (tavaliselt märtsis ja oktoobris) 3 päeva kestvale korralisele istungjärgule Prantsusmaal Strasbourg’is Euroopa Nõukogu Palees (Palais de l’Europe). Kongressi töö toimub kahes kojas (kohalike omavalitsuste koda ning piirkondlike omavalitsuste koda) ning kolmes komitees:
1. Monitoring Committee;
2. Governance Committee;
3. Current Affairs Committee.

Kongressis on neli poliitilist fraktsiooni:
1. EPP/CD – Group European People’s party – Christian Democrats
2. SOC – Socialist Group
3. ILDG – Independent and Liberal Democrat Group
4. ECR – European Conservatives & Reformists Group

Lisainfo CLRAE kohta ning tema tegevusest: http://portaal.ell.ee/1173
CLRAE Eesti delegatsioon täna http://portaal.ell.ee/1173#1

Lugupidamisega,
Kaimo Käärmann-Liive
CLRAE Eesti delegatsiooni sekretär

e-post: kaimo@ell.ee
tel: 69 43 418
Skype: kaimokaarmann