November 2017 päevakajaline info KOV IKT valdkonnas

1. 01.11.2017 avalikustatakse RIHA uus versioon, mis toob kaasa lihtsama infosüsteemi kirjelduse funktsionaalsuse ja paindlikuma kooskõlastusprotsessi. Kõik olemasolevad andmed viiakse automaatselt üle, kuid need on soovitatav üle vaadata.

2. Tänaseks on KOV taristute analüüsid ning uued lahenduste kirjeldused koostatud EMOL/ELL KOV IKT kompetentsikeskuse poolt Elva-, Jõgeva-, Mustvee-, Põltsamaa- ja Saaremaa liituvatele linna- ja vallavalitsustele ning Kose- ja Kuusalu vallavalitsustele. Omavalitsuste nõusolekul on teostatud analüüside põhjal valminud eeltaotlus koostöös RMIT-iga (Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus) eelpooltoodud omavalitsustele lahenduste loomiseks struktuurifondide vahendite toel. Tänase seisuga on kokkulepitud analoogsete analüüsitegevuste läbiviimine paljudele ühinevatele omavalitsustele. Analüüse teostame, võttes aluseks ja sihiks KOV võrgu- ja kasutajatehalduse soovitusliku mudeli teksti lahendused aadressil http://kov.riik.ee/omavalitsuste-soovituslik-vorgustandard, ning arvestades konkreetsete KOV-de olukorra ja vajadustega. Ootame jätkuvalt kõikide omavalitsuste soove IKT taristute analüüside läbiviimiseks, kuna see hõlbustab oluliselt KOV liitumisega seonduva ülevaate saamist olemasolevastest taristutest ja nende probleemidest ja uue, liidetud KOV-de IKT taristu loomisega seonduvatest vajalikest investeeringutest. Probleeme nii turvalisuse kui käideldavusega, mis tekivad KOV liitumise-järgses olukorras, ei tohi alahinnata, kuna need võivad häirida liitunud omavalitsuse kui terviku võimet osutada elanikkonnale teenuseid!

3. Taristute analüüsides selguvate interneti lairibaprobleemide ilmnemisel (et liituvad linna- ja vallavalitsused ja teeninduspunktid saaksid võrguühendused, mis võimaldavad loodavat IKT taristut hallata) teeme koostööd Riigi Infosüsteemi Ameti ASO struktuuriüksusega, kes pakub välja lahendused EMOL/ELL-i poolt esitatud tõrkekohtades lairibavõrguga liitumiseks.

4. EMOL-i esitatud projektitaotluses KOV-de dokumendivahetuse üleminekul X-tee versioon 6-le ning DHX võimekuse loomiseks on taotluse menetluses jõutud olukorrani, kus RIA peab taotluse menetluses vastu võtma uue otsuse. Kuna 31.12.2017 sulgeb RIA X-tee versioon 5 toodangukeskkonna ning andmeteenustes on kasutusel ainult X-tee v6, siis on projekti teostamine vajamineva aja jooksul muutnud kriitiliseks, proovime leida alternatiivseid lahendusi projektiga edasiliikumiseks. Ühtsete X-tee versioon 6 päringute turvaserveri teenusega seoses on kompetentsikeskuse poolt läbi räägitud  Riigipilve ja Andmevara hinnakirjad spetsiaalselt kohalikele omavalitsustele (Andmevara: http://www.andmevara.ee/turvaserveri-teenus, Riigipilv: aastatasu 980€+km), kuid on teisigi teenusepakkujaid (lisainfo saamiseks võtke ühendust Henri.Pook@emovl.ee), kes võivad KOVle keskset turvaserveri teenust osutada. Keskse turvaserveri teenuse kasutuselevõtt KOV-s võib anda olulise kokkuhoiu X-Tee 6 kasutuselevõtu järgselt.

5. KOV veebikeskkondade haldamine KOV-de liitumisel. Juhime tähelepanu, et liitumise järgselt peab tekkivale omavalitsusele olema loodud ka toimiv ning Avaliku teabe seaduse nõudeid täitev uus kodulehekülg.  KOV IKT kompetentsikeskuse poolt näeme, et kuna tekkinud on mitmeid teenuste e-kujul osutamist toetavaid lahendusi (sh universaalne KOVTP-KOVMEN lahendus, Spinteki lahendus, Spoku lahendus), siis näeme, et e-teenuskeskkonnad kõige enam kasutatavatele taotlustele peaks kasutusele võtma alates 2018. aastast kõik liituvad omavalitsused. Teenuskeskkondade kasutuselevõtul lähtume vajadusest pakkuda kõiki teenuste taotlusi e-kujul elanikkonnale võimalikult ühtemoodi ning eeldusel, et teenuste avaldustes on kasutuses registrite-põhiselt isetäituvad vormid, mida saadetakse automaatselt omavalitsuse kesksesse infohaldustarkvarasse.Teeme ettepaneku liitunud KOV-de vanad kodulehed sulgeda aktiivsele infoedastusele ning teenuste pakkumisele alates 31.12.2017 ning jätkata nende „vanade“ lehekülgede ülalhoidmisega vähemalt 6 kuud. KOVTP platvormi osas on Andmevaral olemas spetsiaalne arhiivse KOVTP lehe majutuspakett: https://www.kovtp.ee/hinnakiri

6. Vanade DDoc failide ületembeldamise osas on meie teada peamised dokumendihaldustarkvara teenuse osutajad asunud koostöös omavalitsustega ületembeldamistega seotud tegevuste juurde. RIA võimaldab suurettevõtetel, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustel DDOC dokumente üle tembeldada kuni 31.  detsember 2017  tasuta, misjärel võivad rakenduda piirangud. Soovitame dokumendid üle tembeldada 2018. aasta juuliks.

7. ID kaart ja eIDAS18. september 2018 peavad kõik avaliku sektori asutused aktsepteerima avalikesse e-teenustesse sisenemise autentimisel, lisaks oma riigis tunnustatud elektroonilise identiteedi (eID) vahenditele, ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides tunnustatud eID vahendeid. See nõue kehtib kõikide avalike e-teenuste kohta, mida pakutakse riigi infosüsteemis ja KOV-de infosüsteemides. Üheks võimaluseks on kasutusele võtta RIA universaalne autentimisteenus, mis võimaldab autentimist nii Eesti Vabariigi poolt aktsepteeritud kui ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide poolt tunnustatud eID-dega. KOV kesksetele infosüsteemidele (KOVTP, VOLIS, KOVMEN ja RPIS) leitakse lahendus ELL/EMOL-i/Rahandusministeeriumi ühistellimusega, teistes KOV-deleteenust pakkuvates infosüsteemides palume see info edastada teie teenusepakkujatele.

8. 2018. a lõpus tuleb kasutusele uus ID-kaart, mis võib kaasa tuua muudatusi infosüsteemides. Täpsema info uue ID-kaardi ja võimalike muudatuste kohta avaldab RIA 2017.a lõpus.

9. 1. novembrist algas turvariskiga ID-kaartide uuendamine. Selleks, et uuendatud kaardiga saaks ka edaspidi muretult e-teenustesse sisse logida ning digiallkirja anda, tuleb teenusepakkujatel oma IT süsteemid kaasajastada ning testida. Testimiseks saab tellida SK-lt test ID-kaarti, infot selle kohta leiab https://www.sk.ee/teenused/testkaardid/?service/test_cards. Probleemide korral võtke palun ühendust ID-kaardi II astme tehnilise toega support@sk.ee. ID-kaardi sertifikaatide uuendamisega kaasnevast mõjust e-teenustele ning tegutsemisejuhendid leiab jooksvalt SK kodulehelt http://www.id.ee/?id=38143 . Palume teil kindlasti see info edastada ka oma IT-teenuse pakkujale. Süsteemide testimine ja kaasajastamine on väga oluline selleks, et inimesed saaksid ka pärast kaardi uuendamist e-teenuseid kasutada.

10. Tervise- ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) vajab omavalitsustelt andmeid seoses ühinemise/liitumise järgsete muudatustega tarkvara STAR kasutavate asutuste ja ametnike andmetes. Et STAR-i kasutamises ei tekiks ühinemise/liitumise järgselt tõrkeid, mis omakorda mõjutab oluliselt elanikele STAR-i kaudu menetletavaid sotsiaalteenuseid, palume kõikidel omavalitsustel vastata käesolevale kirjale lisatud TEHIK-u poolt saadetud e-kirjas olevatele küsimustele ning saata vastused esimesel võimalusel aadressile STARteenusetugi@tehik.ee.

11. Oleme asunud koostama ühinenud/liitunud omavalitsuste IKT-teemalist meililisti, mille kaudu saavad EMOL ja ELL operatiivselt suhelda teie omavalitsuse IKT-lepingute ja taristu haldamise eest vastutavate isikutega. Palun teil edastada teiepoolsed IKT-kontaktisikute andmed (nimi, meiliaadress ja telefon) aadressile nevel.paju@emovl.ee. Juhime tähelepanu, et loodavasse listi ei saa kuuluda teie omavalitsusele IT-teenust pakkuvad ettevõtjad, sest IT-ettevõte ei saa paljudes teemades omavalitsust vahetult esindada.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Sirje Ludvig
EMOLi nõunik tegevdirektori ülesannetes

(allkirjastatud digitaalselt)
Jüri VõigemastELL tegevdirektor

Henri Pook
EMOL/ELLKOV IKT kompetentsikeskus
Nõunik
+3725169291
henri.pook@emovl.ee

Tagasi eelmisele lehele