Linnade Liit: lapsel peab säilima võimalus valida endale kooli

Linnade Liit: lapsel peab säilima võimalus valida endale kooli

TALINN, 15. november, BNS – Eesti Linnade Liidu (ELL) juhatus arutas riigikohtu otsust ja seisukohti naabervalla või -linna koolis õppivate laste koolikulude katmise korralduse ja vajalike seadusmuudatuste küsimustes, rõhutades, et lastel peab säilima võimalus valida endale kooli.

ELL-i juhatuse esimees Taavi Aas kinnitas, et igal lapsevanemal ja lapsel peab olema õigus ja võimalus valida just selline kool, mis nende pere vajadustele vastab. Linnade liit peab kõige olulisemaks õpilaste ja lapsevanemate meelerahu ning kindlustunde tagamist, et valitud koolitee võiks rahulikult jätkuda.

Linnade Liit on aktsepteerinud ja aktsepteerib põhiseadusega lapsevanematele antud õigust otsustavale sõnale oma laste hariduse valikul. Lapsevanemad on oma lapsele kooli valikul selle põhimõtte kehtimise ning sellest tuleneva õigusega arvestanud.

Linnade Liit kutsub kõiki hariduselu korraldamise õiguse ja kohustusega seotud osapooli, sealhulgas kõiki kohalikke omavalitsusi, ministeeriumeid ja riigikogu üles tagama haridusvõrgu tervikliku toimimise, senikehtivaid põhimõtteid ja kokkuleppeid järgides kuni uut regulatsiooni ei ole läbi räägitud, kokku lepitud ja kehtestatud.

Taavi Aasa sõnul teeb Linnade Liit haridus- ja teadusministeeriumile ning rahandusministeeriumile ettepaneku ühisteks läbirääkimisteks riigikohtu otsusega seotud tasakaalustatud muudatuste kavandamiseks õigusruumis. „Lahenduste kavandamisel tuleb lähtuda haldusreformi järgmiseks ehk sisuliseks etapiks sõlmitud kokkulepetest uute suuremate ja võimekamate omavalitsuste osakaalu, otsustusõiguse ja vastutuse suurendamiseks, nende enesekorraldusõiguse ja tulubaasi tugevdamiseks,“ ütles Aas.

Riigikohtu hinnangul (vt. https://rikos.rik.ee/?asjaNr=5-17-8/8) on põhiseadusega vastuolus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) säte, mis kohustab omavalitsust hüvitama teisele omavalitsusele kulud, mis on seotud õpilase käimisega naaberomavalitsuse koolis.

Tallinna toimetus, +372 610 8832, sise@bns.ee
Baltic News Service

Tagasi eelmisele lehele