Kohalikud omavalitused ei ole kohustatud finantseerima erakoole

Eesti Linnade Liit tervitab Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi tänast otsust, millega tunnistati põhiseadusega vastuolus olevaks selliste õigustloovate aktide andmata jätmine, mis sätestaksid kohaliku omavalitsuse üksustele erakooliseadusega pandud kohustuste rahastamise riigieelarvest.

Eesti Linnade Liit on seisukohal, et eraüldhariduskooli tegevuskulude katmisel osalemine võiks olla kohalike omavalitsuste võimalus, mitte kohustus. Erakoolil ei ole põhiseadusest tulenevaid kohustusi. Põhikohustus õppida ja saada tasuta haridust puudutab riigi- ja munitsipaalkoole, mitte erakoole.

Tsiteerides Eesti Linnade Liidu nõuniku Anne Länsi sõnu: „Tegemist on väga olulise otsusega Riikohtu poolt, et kohalikud omavalitsused ei ole kohustatud finantseerima erakoole!“

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi hinnangul on põhiseaduse §-st 37 tulenev kohaliku omavalitsuse rahaline kohustus seotud munitsipaalkoolidega. Kohalikul omavalitsusel lasub kohustus tagada kõigile ühetaoline võimalus käia munitsipaalkoolis. Eraüldhariduskooli tegevuse rahastamise kohustust ei saa käsitada omavalitsusüksuse kogukondliku tegevusena, kuna see ei pruugi olla kõikidele kogukonnaliikmetele ühetaoliselt kättesaadav. Munitsipaalkoolides antav haridus on tasuta, kuid eraüldhariduskoolides on see tasuline.

Tagasi eelmisele lehele