Kohalikel omavalitsustel peab olema õigus valida elanikele parim ja kohalikele oludele sobivaim jäätmehooldemudel

PRESSITEADE 11.september 2018

 

Täna kogunesid Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) juhatus ja volikogu ühisele koosolekule, kus teiste oluliste päevakorrapunktide seas kujundati ühised seisukohad Riigikogu menetluses oleva jäätmeseaduse eelnõule (495 SE).

Eelnõu peegeldab muutunud põhimõtteid jäätmemajanduse valdkonna korraldamises, mille lähemad ja kaugemad mõjud on eelnõu esitaja poolt jäänud analüüsimata. Samuti ähmastub kohustuste, õiguste ja vastutuse jaotus osapoolte vahel.

Eesti Linnade ja Valdade Liit näeb vajadust taastada kohalikele omavalitsustele õigus korraldatud jäätmeveo alternatiivseteks võimalusteks, ehk toimimise erinevate mudelite valikuks ja rakendamiseks. Korraldatud jäätmeveo puhul on tegemist kohaliku omavalitsuse ühe tuumikfunktsiooniga (kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1). Kohalikud omavalitsused vastutavad selle ülesande täitmise eest.

 

Kohalik omavalitsus on demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu iseärasusi. Kohalikel omavalitsustel peab autonoomiast tulenevalt olema otsustusõigus ja valikuvõimalus, kuidas oma ülesannet parimal võimalikul viisil täita, arvestades kohalikke olusid ja konkreetset olukorda, keskkonnakaitse ja tervisliku elukeskkonna vajadusi.   Jäätmehoolduse (sh korraldatud jäätmeveo) puhul ei ole tegemist lihtsalt tegutsemisega teenuste- või kaubaturul, vaid jäätmehoolduse korraldamise avalik huvi ja eesmärk on tagada keskkonna seisundi ja tervisliku elukeskkonna säilitamine. 

 

ELVL juhatus ja volikogu loodavad, et jäätmeseaduse eelnõu menetlus Riigikogus saab olema sisuline ja tulemus aitab paremini täita riigi poolt võetud kohustusi jäätmete vähendamises.

 

Tagasi eelmisele lehele