27/02/18 (Tallinn)

                    Läbi arutatud
                    ELL juhatus ja volikogu
                    12. september 2017


Eesti Linnade (Linnade Ja Valdade) Liidu volikogu uue koosseisu 1. koosoleku päevakord

Eesti Linnade (Linnade ja Valdade) Liidu volikogu uue koosseisu 1.koosoleku toimumise aeg: 27. veebruar 2018

koosoleku toimumise koht: Tallinn

Päevakorras (ettepanek):

1. Volikogu koosoleku rakendamine (avamine, päevakorra kinnitamine, valimiskomisjoni moodustamine, informatsioonid)

2. Üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu organisatsioon ja tegevus

3. Valimiskorra tutvustamine ja juhatuse valimine valimiskomisjoni esimees

4. Kohalike omavalituste 2018. aasta tulubaas ja eelarveperspektiiv 2018-20121

5. Juhatuse valimistulemuste kinnitamine valimiskomisjoni esimees

6. Juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni valimine valimiskomisjoni esimees

7. Üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu struktuur.

8. Juhatuse esimehe valimistulemuste kinnitamine valimiskomisjoni esimees

9. Liidu 2018. aasta eelarve kinnitamine tulude ja kulude kogusumma lõikes

10. Revisjonikomisjoni valimistulemuste kinnitamine valimiskomisjoni esimees

11. Juhatuse aseesimeeste valimine valimiskomisjoni esimees

12. Juhatuse aseesimeeste valimistulemuste kinnitamine valimiskomisjoni esimees

13. Jooksvad küsimused ja informatsioonid

’* Liidu volikogu uue koosseisu 1. koosolekule eelneb Liidu üldkoosoleku istung

’* Liidu volikogu uue koosseisu 1. koosoleku päevakorra eelnõu koostamisel on lähtutud ELL põhikirjast ning ELL ja EMOL poolt 09.06.2017 allkirjastatud juhatuste ühiste kavatsuste kokkuleppest kohalike omavalitsuste üleriigilise ühistegevuse tugevdamiseks.