Üldine

Eesti Linnade Liit (ELL) on üleriigiline omavalitsusliit, mille liikmeteks on 2016. aasta seisuga 27 Eesti linna, 15 valda ja 1 alev, mis hõlmab kokku 913 732 elanikku, s.t 67,5% Eesti elanikkonnast. Liidu eesmärgiks on esindada ja kaitsta liikmete huve nii riigisisesel kui ka maailma tasandil. Liidu tegevusvaldkond hõlmab kogu kohaliku omavalitsuste korraldust, alates eelarvetest ja lõpetades välissuhtlusega.

Oma tegevuses lähtub liit kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadusest. Liidu ülesannete täitmist rahastatakse liikmemaksudest ja seaduses ettenähtud juhtudel riigieelarvelistest eraldistest.

Linnade Liidu asutamise ja tegevuse erisused seadustab kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadus (KOLS), mille alusel sätestatakse liidu põhikirjas liidu organid ja nende organite volitused. Linnade Liidu volikogus on esindatud kõik Linnade Liidu liikmed, mis tagab volikogule üldkoosoleku pädevuse MTÜS § 18 ja KOLS § 7 lg 1 mõistes.

Liidu juhatuse esimees on Taavi Aas (Tallinna linnapea kt, Tallinna abilinnapea), aseesimehed Mihkel Juhkami (Rakvere linnapea) ja Pipi-Liis Siemann (Türi vallavanem). Liitu juhib ja esindab juhatus, milles on 7 liiget (juhatuse liikmed). Juhatuse valib liidu volikogu oma liikmete hulgast. Juhatuse pädevuses on liidu volikogus ja Linnade Päeval arutatavate küsimuste ettevalmistamine, õigusaktide eelnõude kooskõlastamise korraldamine, avalikkuse informeerimine liidu tegevusest ja teised põhikirjalised ülesanded. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 2 korda kvartalis.

Eesti Linnade Liidu kõrgeim organ on Linnade Päev (liidu liikmete esindajate üldkoosolek), mille kutsub kokku liidu juhatus vähemalt kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste vahelisel perioodil. Linnade Päeva toimumiste vahelisel perioodil täidab Linnade Päeva ülesandeid liidu kõiki liikmeid esindav volikogu.

Liidu volikogu pädevuses on liidu tegevussuundade elluviimise ja põhikirjaliste eesmärkide saavutamise korraldamine, aasta tegevuskava kinnitamine, omavalitsuspoliitiliste küsimuste otsustamine ja liidu tegevuse muude küsimuste otsustamine. Liidu volikogu töövorm on koosolek. Liidu volikogu koosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt kord kvartalis. Liidu volikogu koosolekut juhatab juhatuse esimees või tema äraolekul üks aseesimeestest.

Liidu organisatoorset tööd ja jooksvat asjaajamist korraldab liidu büroo, mida juhib liidu tegevdirektor Jüri Võigemast.

Linnade Liidu juurde on 1997. aastal asutatud Eesti Omavalitsuseliitude Vanematekogu. Vanemakogu eesmägriks on aidata kaasa liitude ja kohaliku omavalitsuse traditsioonide ning järjepidevuse kujundamisele, samuti loomaks paremaid sidemeid erinevatel aegadel liitudes ja kohalikus omavalitsuses osalenute vahel.

1925. aastal võeti Linnade Liit Rahvusvahelise Linnade Liidu (praegune Rahvusvaheline Kohalike Omavalitsuste Liit – IULA) liikmeks.  Liikmelisus taastati 1995. aastal ja 2001. aastast tegutseb ta nime all Ühinenud Linnad ja Kohalikud omavalitsused (United Cities and Local Governments – UCLG).

ELL teostab Euroopa Liidu suunalist poliitikat eelkõige läbi Regioonide Komitee (CoR), mis kindlustab kohalike ja regionaalsete omavalitsuste esindatuse Euroopa Liidus. ELL-i esindavad Regioonide Komitees neli põhiliiget ja kolm asendusliiget (ülejäänud liikmed valib komiteesse EMOL). 2005. aastal avas Linnade Liit koostöös Eesti Maaomavalitsuste Liiduga Eesti kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigiliste liitude Brüsseli esinduse.

Teiseks oluliseks institutsiooniks on Strasbourgis töötav Euroopa Nõukogu nõuandev organ – Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongress (CLRAE), mille liikmete arvu määrab riigi rahvaarv ja esindajate arv Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees. ELL-i esindavad üks põhiliige ja kaks asendusliiget.

Kolmandaks prioriteediks on osalemine Euroopa kõige esinduslikuma omavalitsusorganisatsiooni Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) töös. CEMR on ülemaailmse organisatsiooni Ühinenud Linnad ja Omavalitsused Euroopa alastruktuur. ELL kuulub CEMR-i liikmeskonda alates 1995. aastast.