Üldkoosolek

Eesti Linnade ja Valdade Liidu kõrgeim organ on liikmete esindajate üldkoosolek, mille kutsub kokku liidu juhatus vähemalt kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste vahelisel perioodil.

Üldkoosoleku toimumiste vahelisel perioodil täidab Linnade Päeva ülesandeid liidu kõiki liikmeid esindav volikogu.