Reglement

Kinnitatud ELL juhatuse otsusega 10. märtsist 1998.a.

I Üldsätted

1. Käesolevas reglemendis on sätestatud ELL juhatuse koosoleku (edaspidi koosolek) ettevalmistamise, läbiviimise ja otsuste vastuvõtmise alused ja kord.

2. Koosolek on ELL juhatuse (edaspidi juhatus) töövorm. Koosolekud toimuvad mitte harvemini kui kaks korda kvartalis selleks määratud kindlal nädalapäeval.

3. ELL büroole on reglement juhindumiseks asjaajamise ja organisatoorse töö korraldamisel.

II Plaanimine

4. Koosolekul arutamisele tulevad põhiküsimused plaanitakse ELL ürituste kavaga poolaasta kaupa.

5. Ürituste kava aluseks on Linnade Päeval kinnitatud ELL tegevuskava. Ettepanekuid täiendavate küsimuste lülitamiseks ürituste kava projekti võivad esitada ELL liikmed ja büroo.

6. Ürituste kava kinnitab juhatus.

7. Ürituste kava muutmise ja täiendamise, samuti ürituste kavas oleva küsimuse arutamise tähtaja muutmise otsustab juhatus ELL liikme või büroo ettepanekul.

III Ettevalmistamine

8. Koosolekule esitatakse küsimused, mis kuuluvad juhatuse pädevusse ja nõuavad kollegiaalset otsustamist, ning materjalid informatsiooniks.

9. Koosoleku materjalid (päevakorra projekt, õiendid, infomaterjalid, otsuse projektid) valmistab üldjuhul ette büroo. Asjakohase päevakorrapunkti materjali võivad ette valmistada selleks moodustatud töögrupp või selle päevakorrapunkti esitanud ELL liige.

10. Koosoleku päevakorra projekti koostab büroo ürituste kava ja esitatud ettepanekute alusel, kooskõlastab selle juhatuse esimehe või tema äraolekul teda asendava aseesimehega ning saadab selle ELL liikmeile, s.h. juhatuse liikmeile seitse päeva enne koosolekut.

11. Väljasaadetud päevakorra projekti kohta võib koosolekule eelnevate päevadel jooksul esitada täiendavaid ettepanekuid.

12. Koosoleku päevakorrapunkti materjalid peavad sisaldama:

1) küsimust selgitavaid dokumente, s.h. vajadusel loetelu õigusaktidest või koopiad nendest, millega küsimus on õiguslikult reguleeritud, ning ettepanekuid õigusaktide muutmisest, täiendamisest või tühistamisest eelnõude või põhimõtete näol;
2) otsuse projekti või põhimõttelise ettepaneku selle vastuvõtmiseks.

13. Koosoleku materjalid on koostatud ja tutvumiseks valmis büroos seitse päeva enne koosoleku toimumist.

IV Läbiviimine

14. Koosolekud on lahtised kui juhatus ei otsusta teisiti.

15. Koosolekust võtavad osa juhatuse liikmed, büroo ametnikud ja kutsutud isikud. Soovi korral võivad koosolekust osa võtta ka teised ELL liikmete esindajad. Kutsutud isikute osalemise näeb ette ja korraldab päevakorrapunkti esitaja või juhatuse ülesandel büroo.

16. Koosolekut juhatab juhatuse esimees, tema äraolekul teda asendav aseesimees.

17. Juhatuse liikmed osalevad koosolekul sõna- ja hääleõigusega, teised ELL liikmete esindajad ja büroo ametnikud osalevad koosolekul sõnaõigusega.

18. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt pool juhatuse koosseisust. Juhatuse liige, kes ei saa koosolekul osaleda, on kohustatud sellest informeerima bürood hiljemalt koosolekule eelneval päeval.

19. Koosoleku juhataja ettepanekul koosoleku päevakorra projekt arutatakse läbi ja päevakord kinnitatakse.

20. Arutatavas päevakorrapunktis antakse ettekandeks aega kuni kümme minutit, kaasettekandeks, sõnavõtuks ja küsimustele vastamiseks kuni viis minutit kui juhatus ei otsusta teisiti.

21. Küsimusi esitatakse ettekandjatele ja sõnavõtjatele peale nende esinemist.

V Otsus

22. Juhatuse otsus on kollegiaalset otsustamist vajavas küsimuses vastuvõetud otsus.

23. Juhatuse otsus võetakse vastu poolthäälte enamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks koosoleku juhataja hääl kui enne hääletamist juhatus ei otsusta teisiti.

24. Juhatuse otsusega mittenõustumisel on juhatuse liikmel õigus nõuda oma eriarvamuse kandmist koosoleku protokolli.

25. ELL liikmel on õigus algatada juhatuse otsuse vastuvõtmist, muutmist või tühistamist.

VI. Protokoll

26. Koosolek protokollitakse. Protokoll koostatakse valitsusasutuste asjaajamiskorra alustes (RT I 1996, 56, 1039) sätestatud korras. Protokollimise korraldab büroo.

27. Protokolli projekt saadetakse koosolekul osalenud juhatuse liikmetele kolme tööpäeva jooksul peale koosolekut. Märkuseid ja ettepanekuid protokolli sõnastuse parandamiseks saab esitada büroole kümne päeva jooksul alates protokolli väljasaatmisest. Lahkarvamused esitab büroo koosolekule arutamiseks protokolli kinnitamisel.

28. Protokollile kirjutab alla koosoleku protokollija. Koosoleku juhataja kirjutab protokollile alla peale selle järgmisel koosolekul kinnitamist.

29. Protokoll säilitatakse büroos ja avaldatakse ELL koduleheküljel.

VII Otsuse vastuvõtmine koosolekute vahelisel perioodil

30. Koosolekute vahelisel perioodil kiireloomulistes jooksvates küsimustes võtab otsuse vastu juhatuse eestseisus, kuhu kuuluvad juhatuse esimees ja aseesimehed. Eestseisus võtab otsuse vastu, kui selle poolt hääletab vähemalt 3 eestseisuse liiget. Eestseisusel ei ole õigust võtta vastu otsust ELL tegevuse põhiküsimuses.

31. Eestseisuse otsus protokollitakse käesoleva reglemendi punktis 26 sätestatud  korras.

32. Eestseisuse otsuse kinnitab juhatus oma järgmisel koosolekul eestseisuse liikme ettepanekul. Eestseisuse otsuse kinnitamata jätmisel võtab juhatus vastu järelotsuse.