ÜVK liitumise programmi meetme väljatöötamise töörühm

Osaleb Irja Alakivi

Keskkonnaministeerium on koostöös SA KIK-ga ette valmistamas ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni liitumise programmi, millega soovime toetada üle 2000 reoveekogumisalaldel paiknevate ja eraisikutele kuuluvate väikeelamute liitumist ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga või kogumismahutite ehitamist. Meetme eesmärk on kaasa aidata asulareovee puhastamise direktiivi nõuete täitmisele ning seda rahastatakse Ühtekuuluvusfondst. Programmi rakendamine eeldab head koostööd ja kommunikatsiooni kohalike omavalitsuste, vee-ettevõtete, riigi ja eraisikust taotlejate vahel, mistõttu palume aktiivselt osa võtta meetme tingimusi tutvustaval ja arutleval töörühma kohtumisel. Eesmärk on taotlusvoor avada märtsis 2018.

Tagasi eelmisele lehele