Riigikogu majanduskomisjoni avalik istung riigihangete seaduse eelnõu aruteluks

17. mail kell 13.00-15.30 toimub Riigikogu majanduskomisjoni avalik istung riigihangete seaduse eelnõu aruteluks, millel keskendutakse riigihangete seaduse üldisematele teemadele eesmärgiga kuulata huvigruppide esindajaid ning selgitada, mis uues riigihangete seaduses valmistab kõige enam probleeme hankijatele ja pakkujatele.

Osaleb Irja Alakivi

Juhime ELL-i poolt tähelepanu, et § 224 jõustamisel eelnõus kavandatu kohaselt ei võeta direktiivide nõudeid sisetehingu reegli (In-house-erand) osas täielikult ja õiguspäraselt üle. Nimelt RHS eelnõu § 224 vastuvõtmisel koostoimes jäätmeseadusega keelataks jätkuvalt sisetehingute tegemine jäätmeveo ja -käitluse valdkonnas, mis tähendaks mittetäielikku EL nõuete järgimist. Rohkem teavet:  Juridica, 2016, nr 1, lk 3-12).

Eelnõu seletuskirjas (lk 41) sedastatakse, et „Uute direktiivide sisetehingu regulatsioon on tervikuna ülevõtmiseks kohustuslik ega sisalda liikmesriikidele valikuvariante vabatahtlike sätete või meetmete näol.“

Käesolevaga palume eelnõu menetlemise juhtkomisjonil Riigikogus astuda samme eelnõu
§ 224 muutmiseks, kuna sellega soovitakse uues Riigihangete seaduses sisetehingu mõistet sisustada Euroopa Liidu riigihankeõiguses (direktiivi 2014/23/EL art 17 lg 1 ja direktiivi 2014/24/EL art 13 lg 1) sätestatust erinevalt.

Tagasi eelmisele lehele