Konverents „Puhta energia meetmed linnade ja piirkondade keskkonnahoidlikuks muutmiseks: energialiit ja kohalik/piirkondlik kestlik areng“

Osalevad Jüri Võigemast, Kaimo Käärmann-Liive, Toivo Riimaa, Tiiu Madal, Irja Alakivi ja Marliis Rettau 

Konverentsi korraldavad ühiselt komitee ENVE komisjon ja nõukogu eesistujariik Eesti.

Konverentsi eesmärk on arutada kohalikke ja piirkondlikke poliitikaalaseid soovitusi Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta, mis sisaldub energialiitu käsitlevas nn talvepaketis (2016), mida arutatakse nõukogu töörühmades ja EP ITRE komisjonis Eesti eesistumise ajal. Komitee kavatseb oma arvamuse vastu võtta pärast konverentsi – täiskogu istungjärgul, mis toimub 12.–13. juulil 2017 Brüsselis. Komitee poliitilisi soovitusi seoses ELi säästva energiapoliitika ja elektrituruga arutatakse laiemas perspektiivis, püüdes siduda neid teiste tihedalt seotud poliitikavaldkondadega, keskendudes ELi energiataristu poliitikale.

Lisaks leiab komitee, et energialiidu meetmed ei piirdu energiasektoriga, neid tuleb arendada ja rakendada mitmetes sektorites, võttes nõuetekohaselt arvesse nii regionaalarengut kui ka ELi tööstuse konkurentsivõimet ülemaailmsel tasandil.

Eesti linnad ja piirkonnad, iseäranis konverentsi võõrustav Tallinn, tutvustavad parimaid tavasid, luues selge seose komitee poliitilise tegevuse ning tõenduse vahel kohaliku ja piirkondliku tasandi parimatest tavadest säästva energia valdkonnas. Seda käsitatakse ühtlasi olulise osana rohelise pealinna ideaali terviklikust rakendamisest – eesmärgist, mille poole Tallinn on viimasel ajal pürginud.

Konverentsil esinejate hulgas on Euroopa, riigi, piirkondliku ja kohaliku valitsustasandi esindajaid, samuti akadeemiliste ringkondade, valitsusväliste organisatsioonide ja muude sidusrühmade esindajaid, kes soovivad tutvustada parimaid tavasid.

Seoses sellega soovib komitee kaasata eesistujariigi Eesti oma institutsioonilise partnerina ja suurendada mitme teise sidusrühma hulgas teadlikkust oma põhisõnumitest (kinnitamisel) energialiitu käsitlevate seadusandlike ettepanekute kohta, sealhulgas:

– juhtida ELi institutsioonide ja liikmesriikide valitsuste tähelepanu ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 2015. aasta Pariisi kokkuleppe preambulile, millega kutsutakse kõiki riike üles tunnistama kõigi valitsustasandite kliimamuutustega võitlemisse kaasamise olulisust;

– lisada energialiidu juhtimise määrusesse selge viide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rollile – koostöös liikmesriikidega – kliimamuutuste ja energiapoliitika kavandamises, rakendamises, järelevalves ja sellealases aruandluses, et tagada parema õigusliku reguleerimise põhimõtte kohaldamine;

– seada energiatõhusus esikohale, parandades raamtingimusi investeeringuteks säästvasse energiasse, sh nutivõrgud, ning tagada kohalikele ja piirkondlikele väikesemahulistele taastuvenergia pakkujatele võimalus turule ja võrkudesse pääseda;

– rõhutada, et energialiidu eesmärkide saavutamiseks peavad energialiidu juhtimismehhanismid tagama kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele tugiraamistiku rahastamise ja turueeskirjade alal, et veenda investoreid pikaajalises poliitilises kohustuses suurendada majanduslikke eeliseid kodanike ja ettevõtete jaoks.

Tagasi eelmisele lehele