Euroopa omavalitsusharta saab olulise lisa

Euroopa Kohaliku Omavalitsuse Harta, mille Riigikogu ratifitseeris 16.aastat tagasi, saab olulise lisa. Riigikokku jõuab ratifitseerimiseks Euroopa Nõukogu demokraatlikke põhimõtteid väärtustava harta lisaprotokoll, mis tugevdab elanike kohalikus elus osalemise õigusi.

Linnade Liit toetab euroopalikke põhimõtteid mis kohapealse otsustamise õigusi suurendavad.  Linnade Liidu volikogu arutas harta täiendamist ning toetab harta lisaprotokolli kiiret ratifitseerimist Riigikogus.

Nii Hartas kui ka lisaprotokollis rõhutatakse, et õigus osaleda ühiskonnaelus on üks demokraatlikke põhimõtteid, mida jagavad kõik Euroopa Nõukogu liikmesriigid.

“Kohalik omavalitsus saab sisuliselt toimida vaid siis kui Euroopa omavalitsusharta põhimõtteid tegelikult täidetakse,” ütles Linnade Liidu juhatuse esimees Taavi Aas. “Kohapealse otsustusõiguse piiramine ja eelarvevahendite vähendamine ükskõik mis otsitud ettekäändel, on Harta põhimõttelise suunaga vastuolus.”  

Harta lisaprotokollis kinnitatakse, et Euroopa lepinguosalised riigid tagavad kõigile isikutele õiguse osaleda kohaliku võimuorgani tegevuses ning riigi seadustega peab tagama osalusõiguse meetmed ning vahendid osalusõiguse teostamise lihtsustamiseks.

Euroopa Nõukogu on Euroopa organisatsioon, mille peamised eesmärgid on inimõiguste, õigusriigi põhimõtete ning demokraatia kaitsmine ja edendamine. Euroopa Nõukogu tegevus on konkretiseerunud euroopa põhiväärtusi kandvate konventsioonidega, millest lähtuvalt kooskõlastatakse ja ühtlustatakse liikmesriikide õigusakte. Konventsioonidest on tuntumad Euroopa inimõiguste konventsioon, Euroopa sotsiaalharta, Euroopa kultuurikonventsioon ning Euroopa kohaliku omavalitsuse harta.

Riigikogu ratifitseeris Euroopa Nõukogu ühe põhikonventsioonidest, Euroopa Kohaliku Omavalitsuse Harta  28. septembril 1994. aastal.

Tagasi eelmisele lehele