Silberg koostab Euroopa Liidu Regioonide Komitee nimel arvamuse EL 2016 eelarve kohta

Euroopa Liidu Regioonide Komitee territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika ja Euroopa Liidu eelarve komisjon (COTER) otsustas oma koosolekul täna Riias, et komitee koostab oma-algatusliku arvamuse Euroopa Liidu 2016. aasta eelarve kohta.

Raportööriks kinnitati komitee Eesti delegatsiooni liige, Kose vallavolikogu esimees Uno Silberg. Silbergi ülesanne on koostada raport, kuhu on koondatud Euroopa Liidu kohalike ja piirkondlike omavalituste esindusorgani – Regioonide Komitee – ettepanekud ning märkused EL 2016  eelarve kohta.

See saab olema kaheteistkümnes Regioonide Kommitee Eesti delegatsiooni liikmete poolt koostatud arvamus. Silbergile saab see olema juba 5. raportiks, sest ta on koostanud komitees raportid ka aastatel 2007, 2009, 2010 ning 2013. Uno Silberg on EL Regioonide Komitee liige aastast 2004.

Silbergi varasemad raportid komitees:

– 2007, Regioonide Komitee arvamus teemal „Ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia aastateks 2007–2012”, raportöör Uno Silberg. (28.11.2007, 2008/C 53/03)
– 2009 Regioonide Komitee arvamus teemal „Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomine“ muutmine, raportöör Uno Silberg. (22.04.2009, 2009/C 200/13)
– 2010 Regioonide Komitee arvamus „Äriregistrite ühendamine“, raportöör Uno Silberg. (10.06.2010, 2010/C 267/06)
– 2013 Regioonide Komitee arvamus teemal „Roheline raamat Euroopa majanduse pikaajalise rahastamise kohta”, raportöör Uno Silberg (OJ C 356, 05/12/2013, p. 75–79)

Lisaks Silbergi raportitele teised eestlaste raportid Regioonide Komitees:

– 2008 Regioonide Komitee arvamus teemal „Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika“, raportöör Saima Kalev. (09.04.2008, 2008/C 172/07)
– 2009 Regioonide Komitee arvamus teemal „Transpordi jätkusuutlik tulevik: kuidas kujundada integreeritud, tehnoloogiapõhist ja kasutajasõbralikku transpordisüsteemi”, raportöör Väino Hallikmägi. (04.12.2009, 2010/C 141/07)
– 2010 Regioonide Komitee arvamus „Idapartnerluse algatuse rakendamine Armeenias ning Armeenia ja Euroopa Liidu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste koostöö arendamine“, raportöör Teet Kallasvee. (02.12.2010, 2011/C 42/12)
– 2012 Regioonide Komitee arvamus – Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2000/60/EÜ ja 2008/105/EÜ seoses veepoliitika valdkonna prioriteetsete ainetega, raportöör Urve Erikson (ELT C 17, 19.1.2013, lk 91—96)
– 2013 Regioonide Komitee arvamus „Puhas energia ja transport”, raportöör Saima Kalev (OJ C 280, 27/09/2013, p. 66–74)
– 2014 Regioonide Komitee arvamus teemal „Mitmetasandiline valitsemine ELi elurikkuse 2020. aasta strateegia edendamisel ja Aichi eesmärkide täitmisel“, raportöör Kadri Tillemann (OJ 2014/C 271/03)

Tagasi eelmisele lehele