Eesti Linnade Liit: sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu ei tohi seadusena vastu võtta

Eesti Linnade Liit on seisukohal, et täna Riigikokku teisele lugemisele jõudev sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu (98 SE) ei tohi seadusena vastu võtta kuna 2016. aasta eelarves ei kajastu ülesannete täitmiseks vajalik ressurss.

Eelnõu kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatava abi peatükis lisanduvad uued ülesanded, mis on täitmiseks kohustuslikud. Seletuskirjas on märgitud, et teenust rahastatakse kohaliku omavalitsusüksuse eelarvest“, teatab liit.

Linnade Liit on seisukohal, et uute ülesannete, mida hetkel mitmed kohaliku omavalitsuse üksused vabatahtlikult oma võimaluste piires täidavad, panemine kohustuslikeks, lahendamata vajalikku rahalist katet, on vastuolus põhiseadusega.

„Lähtuvalt sotsiaalhoolekandeliste kohustuste hüppelisest kasvust, tuleb rääkida läbi tulubaasi vajalike vahendite lisandumine enne eelnõu vastuvõtmist“, kommenteerib Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast.

Võigemasti sõnul lisanduvad eelnõus uued ülesanded, mis on täitmiseks kohustuslikud. Iga uue ülesande puhul on antud Vabariigi Valitsusele või valdkonna eest vastutavale ministrile volitus kehtestada määrusega täpsustatud nõuded teenuse eesmärgile, selle sisule ja tegevusele teenuse eesmärgi saavutamiseks. Paraku asetab see aga linnad ja vallad ebakindlasse teadmatusse ülesannete kohustuslikust mahust ja rahalisest kulust ka tuleviku vaates ning riivab tugevalt kohaliku omavalitsuste autonoomiat.  

Sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu annab katteta lubadusi kõige nõrgematele ja Linnade Liit peab seda äärmiselt kahetsusväärseks.

Tagasi eelmisele lehele