Eesti Linnade Liidu juhatus kutsub üles ühtsusele

Eesti Linnade Liidu juhatus kutsub kõiki linnu ja valdu üles ühtsusele. Ühised väärtused püsivad siis, kui me neid ühiselt hindame ja nende eest ühiselt seisame. Keegi teine peale Eesti linnade ja valdade ei saa meie eest, meile ühiselt vajalikku tööd, ära teha, olgu maakonna, riigi või Euroopa tasandil. Seepärast hoiame ja hindame kõike head, mida oleme ühiselt pingutades loonud ja saavutanud.

Eesti Vabariigi Põhiseadus kinnitab väga olulise põhimõtte, mis on euroopaliku väärtussüsteemi ja ühiskonnakorralduse aluseks: kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt. Selles lihtsas mõttes peitub iga inimese aga ka iga volikogu ja valitsuse iseotsustamise õigus, kohustus ja vastutus.

Eesti ühiskonnas on toimumas keerulised ja olulised protsessid. Igapäevaselt näeme ja tunneme majanduslanguse mõjusid ja eelarveprobleeme. Palju raskem on mõista seda, mis toimub ühiskonnas tervikuna. Majanduskriisi mõjudest sotsiaalses mõõtmes on palju raskem aru saada, sest see on meile uus ja paljuski tundmatu. Tajume vastuolusid ja pingeid, mis pihustab ühiskonda ja murendab ühtsust kuid omaette nurka tõmbumine ja üksi nokitsemine ei anna keerulistele probleemidele lahendust.

Eesti Linnade Liit on oma olemuselt ühishuvi organisatsioon, mis tugineb oma seisukohtade kujundamisel väga selgelt demokraatliku ühiskonna väärtustele. Linnade Liidu liikmed ning organisatsioon tervikuna on taasasutamise algusest alates lugenud ülimalt oluliseks Euroopa Kohaliku Omavalitsuse Hartas fikseeritud euroopalikke väärtusi ning Eesti Vabariigi Põhiseadusega kinnitatud kohaliku omavalitsuse põhimõtteid. Asjaolu, et demokraatlikud protsessid ja kohaliku omavalitsuse autonoomia põhimõtted ei ole ühiskonnas veel iseenesestmõistetavateks väärtusteks saanud ning pannakse proovile eelkõige kriisiperioodidel, on noores ühiskonnas ilmselt mõistetav kuid ei pea olema aktsepteeritav. Ühiste väärtuste eest tuleb ühiselt seista.

Eesti Linnade Liidu juhatus ja volikogu on olnud kogu majanduskriisi perioodil ühesel seisukohal. Eesti vajab dialoogi. Liidu, kui kohalike omavalitsuste ühishuvi organisatsiooni tegevus oma liikmete ühishuvide teadvustamiseks, esindamiseks ja kaitsmiseks on oluline lüli ühiskondliku dialoogi olemasoluks ja demokraatlike protsesside toimimise tagamiseks. Selles osas on iga liikme panus olulise kaaluga ning iga kaotus ülimalt kahetsusväärne. Dialoogi katkemine või sellest loobumine organisatsiooni, kohaliku omavalitsuse, maakonna ja riigi tasandil või nende tasandite vahel, süvendaks paratamatult majanduskriisi võimendumist sotsiaalse kriisi ilminguteks.

Eesti Vabariigi Põhiseadusega tagatud ja seaduses fikseeritud kohalike omavalitsuste õigus oma ühiste huvide teadvustamiseks, nende esitamiseks ja demokraatlikule ühiskonnale kohases dialoogis nende eest seismiseks on  oluline väärtus, mida tuleb hoida isegi siis, kui tuleb ette keerulisi perioode, kus sellest püütakse loobuda. Linnade Liit on hoidnud dialoogi kõigi partneritega, kelle seisukohtadest ja otsustest sõltuvad kohalike omavalitsuste tegutsemise tingimused ja võimalused ning hindab kaasatuse väärtust demokraatliku ühiskonna põhiväärtusena.

Kõik liidu liikmed mõistavad, et Eesti Linnade Liidu kui liikmete ühishuvi organisatsiooni potentsiaal partnerina kõigis võrgustikes sõltub sellest kuivõrd liidu liikmed on nõus nii nõu kui jõuga ühisesse potentsiaali panustama. Liidu potentsiaal, eesmärgid ja terviku seisukohad kujunevad vaid liikmete ühiste väärtuste ja seisukohtade pinnal ning kajastuvad liidu põhikirjalistes ja programmilistes dokumentides ning ühistes seisukohavõttudes.

Eesti Linnade Liidu liikmeteks on Eesti linnad ja vallad ning kõik liikmed on oma linna või valla rahva valitud volikogude poolt nimetatud esindajate kaudu osalised liidu töös, mis seisneb liikmete ühiste huvide teadvustamises, nende esindamises ja vajadusel kaitsmises, võrdväärselt kõigi teiste Eesti Linnade Liidu liikmeslinnade ja -valdadega.

Põhiseaduse ja Harta mõtet tuleb hoida ja selle eest seista nii parematel aegadel kui ka kriisiperioodidel. Kriis paneb proovile demokraatlikud väärtused, meie võime toime tulla ja võime põhiväärtuste eest seista, kuid ainult ühiselt tuleme sellega toime.

Linnade Liidu juhatus teeb ettepaneku kõiki probleeme, kui need on tekkinud, partneritega konstruktiivselt arutada. Edu võti peitub dialoogis, kus eesmärgiks on elamisväärne elu meie inimestele.

Linnade Liidu juhatus soovib kõigile volikogude ja valitsuste liikmetele edu uue tööka valimisperioodi alguse puhul, oma linnale, vallale ja Eesti arengule väga olulises töös eelseisval valimisperioodil.

Tagasi eelmisele lehele